BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Spoločnosť L’FABRICA, s.r.o. so sídlom Bratislavská 31, 01001 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo: 66761/L (ďalej len „L’FABRICA s.r.o.“), spracováva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ.

Spracovanie Vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti L’FABRICA s.r.o. sa riadi slovenským zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov) a v prípade potreby zákonom o elektronických komunikáciách (zákon č. 351/2011 Z.z., v znení neskorších predpisov).

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov zohráva v spoločnosti L’FABRICA s.r.o. dôležitú úlohu. Nižšie uvádzame naše zásady na ochranu Vašich osobných údajov.

Zásady ochrany súkromia v spoločnosti L’FABRICA s.r.o.

Spoločnosť L’FABRICA s.r.o. rešpektuje Vaše súkromie. Naša spoločnosť zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje len v potrebnom rozsahu a v súlade s právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje spracovávame len s Vašim súhlasom, napr. aby sme podporili a posilnili náš obchodný vzťah, s cieľom poskytnúť Vám informácie o našich výrobkoch, službách a spoločnosti alebo umožniť vám stať sa účastníkom výherných hier.

V súlade so zákonnými požiadavkami postupujeme osobné údaje iba spoločnostiam, ktoré sú našimi sprostredkovateľmi len pokiaľ to umožňuje zákon alebo na to bol poskytnutý Váš súhlas, a to pod podmienkou, že sa zaviazali dodržiavať naše zmluvné záväzky a podporovať naše zásady ochrany osobných údajov. Preto poskytovatelia služieb konajúci v mene spoločnosti L’FABRICA s.r.o. ako sprostredkovatelia sú zmluvne zaviazaní dodržiavať právne predpisy na ochranu osobných údajov.

V prípade otázok alebo podnetov ohľadom našich zásad na ochranu súkromia alebo spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť L’FABRICA s.r.o.. Rovnako môžete spoločnosti L’FABRICA s.r.o. kedykoľvek zaslať v písomnej forme a po preukázaní Vašej identity otázky, ktoré z Vašich osobných údajov má spoločnosť L’FABRICA s.r.o. uložené, odkiaľ tieto údaje pochádzajú, na aký účel boli použité, komu sú sprístupnené a môžete požiadať o ich opravu alebo vymazanie. Naším cieľom je zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a súkromie. Kompletný zoznam svojich práv nájdete v bode „Práva a kontakt“.

Metódy spracovania

Spoločnosť L’FABRICA s.r.o.využíva nástroje na elektronické spracovanie údajov (EDP) s cieľom zabezpečiť správne a rýchle spracovanie. Vaše osobné údaje budú spracované s použitím počítačov schopných uložiť, spravovať a prenášať údaje. Osobné údaje sa môžu vytlačiť a/alebo prezerať elektronicky. Prístup k osobným údajom majú výlučne oprávnené osoby.

Bezpečnosť

Spoločnosť L’FABRICA s.r.o.uplatňuje primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia na ochranu Vami poskytnutých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme a prispôsobujeme najnovšiemu vývoju.

POUŽITIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aké osobné údaje má spoločnosť L’FABRICA s.r.o. o Vás uložené?

Osobné údaje sú informácie, pomocou ktorých môžete byť identifikovaní. Spoločnosť L’FABRICA s.r.o. požaduje len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme Vám mohli poskytovať Vami požadované služby, aby sme mohli reagovať na Vaše otázky, aby sme Vám mohli pomôcť pri technických problémoch, alebo aby sme Vás na Vaše želanie mohli kontaktovať. V tomto rámci môže byť nutné, aby ste nám poskytli nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Spoločnosť L’FABRICA s.r.o. ukladá Vaše osobné údaje len v prípade, pokiaľ ste ich poskytli dobrovoľne a dali ste svoj výslovný súhlas pre ich konkrétne použitie (napríklad v rámci prihlášky k odoberaniu bulletinu newsletter, pre účasť na anketách, vo výherných súťažiach a pod.).

Aby to bolo možné, môže byť pre spoločnosť L’FABRICA s.r.o. nutné ďalej odovzdávať Vaše osobné údaje iným spoločnostiam alebo externým poskytovateľom služieb k ďalšiemu spracovaniu dát. Títo poskytovatelia služieb môžu byť poverení napríklad zasielaním bulletinu newsletter na Vašu e-mailovú adresu alebo pri organizovaní výherných hier. Spoločnosť L’FABRICA s.r.o. vyžaduje od svojich externých poskytovateľov služieb, aby Vaše osobné údaje spracovávali výlučne v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov, ako aj podľa zákona na ochranu osobných údajov. Spoločnosť L’FABRICA s.r.o. pritom dbá na to, aby osobné údaje, ktoré sú poskytované, boli považované za dôverné.

Spoločnosť L’FABRICA s.r.o. ručí za to, že Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám.

S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a osobné údaje sú ukladané len pre nižšie uvedené účely:

  • Spracovanie objednávok
  • Kontakt s Vami
  • Účasť v súťažiach
  • Digitálne rozosielanie informácií o produktoch vo forme newsletterov

Kedy spoločnosť L’FABRICA s.r.o.postupuje Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené zmluvným partnerom spoločnosti L’FABRICA s.r.o., ktorí sa zaviažu dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov a politiku ochrany osobných údajov spoločnosti L’FABRICA s.r.o.. Spoločnosť L’FABRICA s.r.o. dbá pritom na to, aby osobné údaje boli používané iba v rámci Vášho súhlasu so službami, ktoré dotknuté subjekty pre spoločnosť L’FABRICA s.r.o. vykonávajú, a aby boli spracované v súlade s právnymi predpismi a príslušnými bezpečnostnými štandardmi. Osobné údaje sú postúpené iba takým zmluvným partnerom, ktorí poskytnú spoločnosti L’FABRICA s.r.o. maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany odovzdávaných osobných údajov.

Zoznam zmluvných partnerov spoločnosti L’FABRICA s.r.o.je k dispozícii na vyžiadanie.

Okrem toho sprístupní spoločnosť L’FABRICA s.r.o. Vaše osobné údaje iba v takej miere, ktorú povoľuje príslušný právny predpis, pokiaľ to vyžaduje rozhodnutie súdu alebo úradu, pokiaľ je to nutné pre plnenie zmluvy s cieľom zaistiť, aby sme dodržali svoje zákonné povinnosti.

Prečo používame Vaše osobné údaje? 

Neustále pracujeme na tom, aby sme našu ponuku zlepšili a zatraktívnili. Obsah webových stránok spoločnosti L’FABRICA s.r.o. môžeme optimalizovať v súlade s Vašimi požiadavkami iba v prípade, že budeme vedieť, ktoré časti našich webových stránok používate najčastejšie a najdlhšie.

Osobné údaje používa spoločnosť L’FABRICA s.r.o. za účelom technickej správy webových stránok, k správe zákazníkov, k anketám o produktoch a pre marketingové potreby vždy iba v rozsahu pre to nevyhnutnom. Čím lepšie budeme rozumieť Vašim prianiam, tým rýchlejšie nájdete požadované informácie na našich webových stránkach.

Nákup v internetovom obchode

Za účelom prevádzkovania internetového obchodu spoločnosť L’FABRICA s.r.o.písomne poverila spracovávaním osobných údajov kompetentných pracovníkov spoločnosti L’FABRICA s.r.o. so sídlom Bratislavská 31, 01001 Žilina, Slovenská republika . Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti L’FABRICA s.r.o. pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti L’FABRICA s.r.o. v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť L’FABRICA s.r.o. mohla plniť svoje zmluvné povinnosti, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, tj. aby sa spracoval online nákup, plnili sa servisné služby, reagovalo sa na požiadavky zo strany zákazníka, prípadne, aby bola spoločnosť L’FABRICA s.r.o. nápomocná pri technických problémoch alebo aby sa s kupujúcim na jeho želanie skontaktovala. Na zabezpečenie presného a rýchleho vykonávania servisných služieb a služieb na podporu zákazníka, využíva spoločnosť L’FABRICA s.r.o. elektronické spracovanie dát (EDV).

Spoločnosť L’FABRICA s.r.o. ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie, pričom ide o nasledovné povinné údaje: oslovenie (žena/muž), meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, heslo. Kupujúci má právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných nárokov. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.

INTERNET, NEWSLETTER, FACEBOOK, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Individualizácia a cookies

Aby sa zjednodušilo používanie našich webových stránok, používame „cookies“. Nové technológie nám umožňujú prispôsobiť našu webovú stránku každému zákazníkovi. Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy našich internetových stránok. Cookies sú uložené na pevnom disku Vášho počítača a nespôsobia tam žiadne škody. Cookies na našich webových stránkach neobsahujú žiadne osobné údaje o Vás.

Cookies Vám ušetrí niekoľkonásobné zadávanie údajov, uľahčujú Vám sprostredkovanie špecifického obsahu a pomáhajú nám identifikovať obzvlášť obľúbené oblasti našej online ponuky. Tak sme okrem iného schopní zladiť obsah našich webových stránok presne s Vašimi potrebami. Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať naše stránky. Osobné údaje nie sú behom tohto procesu získavané.

Používame cookies, aby sme lepšie zistili, ako sa využívajú naše webové stránky, aby sme umožnili lepšiu navigáciu. Cookies nám napríklad pomáhajú zistiť, či už nejaká webová stránka bola navštívená. Cookies nám navyše umožňujú zistiť, či ste naše webové stránky už predtým navštívili, alebo ste na našich stránkach po prvýkrát. Cookies, ktoré používame, v žiadnom prípade neukladajú Vaše osobné údaje alebo nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali priradiť k osobám. Pokiaľ o cookies nemáte záujem, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby Vás upozornil zakaždým, keď Vám bude cookie zaslaná, alebo aby odmietal všetky cookies prostredníctvom Vášho prehliadača. Ďalej môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač, aby tieto súbory cookie buď prijímal alebo odmietal. Ak chcete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už vo Vašom počítači, pozrite sa do návodu pre počítačový program pre správu súborov vo Vašom počítači a vyhľadajte súbor alebo adresár, ktorý ukladá súbory cookies. Môžete k nim pristupovať aj cez niektoré typy internetových prehliadačov.

V prípade nainštalovaného Adobe Flash vo Vašom počítači sú používané tzv. „Flashcookies“. Pre ich kontrolu a nakladanie s nimi vo Vašom počítači je možné ďalej použiť nástroje pre ich kontrolu na webových stránkach http://www.adobe.com/sk.

Ak sa rozhodnete cookies odmietať, nie je vylúčené, že nebudete môcť využiť všetky možnosti, ktoré webové stránky spoločnosti L’FABRICA s.r.o. obsahujú.

Automaticky ukladané informácie (nie osobné údaje)

Pri návšteve našich webových stránok sa automaticky ukladajú informácie, ktoré nám neposkytujú žiadne väzby na Vašu osobu, napríklad názov internetového operátora (prípadne v spojení s názvom Vašej firmy, ak ide o podnikovú sieť), webové stránky, ktoré ste predtým navštívili, informácie, ktoré ste otvorili na našej webovej stránke, k tomu prislúchajúci dátum a použitý operačný systém a verziu súčasného prehliadača. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie týchto informácií prebieha anonymne. Tie slúžia na jediný účel – zlepšovanie atraktivity, obsahu a funkčnosti našich webových stránok. Tieto informácie sa v žiadnom prípade nebudú odovzdávať a ani nebudú poskytované ďalej tretím osobám.

Newsletter

Pokiaľ si to želáte, s Vaším súhlasom , ktorý nám udelíte pri registrácii na našej webovej stránke, Vám posielame informácie o  produktoch a službách („digitálny“ newsletter).

Takéto newslettery môžu obsahovať aktuálnu ponuku tovaru,  upozornenia na nové služby. Pokiaľ sa rozhodnete, že už newsletter dostávať nechcete, máte možnosť zasielanie zrušiť kliknutím na odkaz „Zrušiť odber newsletteru“ v ktoromkoľvek zaslanom newsletteri. Po zadaní svojej e-mailovej adresy v odkaze „Zrušiť odber newsletteru“ budete vymazaní zo zoznamu príjemcov a newsletter už nebudete dostávať. Taktiež môžete udelený súhlas so zasielaním newslettru odvolať i jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • písomne na adresu spoločnosti: L’FABRICA s.r.o., Bratislavská 31, 01001 Žilina,
  • e-mailom na e-mailovej adrese: info@lfabrica.sk

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Spoločnosť L’FABRICA s.r.o. používa štandardné bezpečnostné opatrenia – tzv. SSL kódovanie.

Pokiaľ spoločnosť L’FABRICA s.r.o. poskytne osobné údaje prostredníctvom svojich webových stránok, kódujeme ich postupom SSL, aby sa nedostali do nesprávnych rúk. To je v súčasnosti najbežnejší a najbezpečnejší spôsob prenosu na internete. Používa sa vždy tam, kde sú prenášané osobné (citlivé) údaje.

Nemôžeme však niesť zodpovednosť za prípadné chyby pri písaní alebo preklepy, stratu alebo poškodenie zadaných osobných údajov či iných dát v dôsledku chyby pri odovzdaní a/alebo prenose osobných údajov či iných dát, prípadne v dôsledku problémov v sieti, hardware alebo software.

SSL (Secure Socket Layer)

Postupom SSL (Secure-Socket-Layer) sa chránia osobné údaje či iné dáta, ktoré zákazník odošle cez internet do serveru nejakého subjektu. SSL zaručuje trojnásobnú ochranu:

  • Dáta, ktoré majú byť prenášané, sú zakódované.
  • Zabezpečuje, že formulár sa vráti iba na server, ktorý ho poskytol.
  • Overuje sa či osobné údaje alebo iné dáta prišli k príslušnému príjemcovi v úplnej a nezmenenej forme.

Oblasti, ktoré sú chránené SSL-kódom, spoznáte podľa symbolu zámku vo svojom prehliadači.

Zabezpečené spojenia sa spravidla dajú zistiť podľa Vašej adresy, ktorá začína písmenami https://“. Ak dvakrát kliknete na symbol zámku, objavia sa bližšie informácie o certifikáte zabezpečenia.

Zabezpečenie údajov

Urobili sme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili proti strate, zmene alebo prístupu cudzích osôb.

Ochrana osobných údajov a používanie Facebooku

Na našich webových stránkach sa používajú tzv. moduly plug-in („plug-iny“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Plug-iny sú označené logom Facebooku alebo dodatkom „plug-in sociálnej siete Facebook“ alebo „sociálny plug-in Facebooku“. Prehľad plug-inov pre Facebook a ich vzhľad nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins . Pokiaľ si vyvoláte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto plug-in, Váš prehliadač naviaže priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah plug-inov sa z Facebooku prenesie do Vášho prehliadača a integruje sa do stránky.Vďaka tejto integrácii obdrží Facebook informáciu, že Váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej prezentácie, a to i v prípade, že nemáte na Facebooku žiadny profil alebo nie ste na Facebooku prihlásený. Túto informáciu (vrátane Vašej IP adresy) zašle Váš prehliadač priamo serveru Facebooku do USA, kde ju uloží.

Ak ste na Facebooku prihlásený, môže Facebook priamo priradiť návštevu našich webových stránok k Vášmu profilu na Facebooku. Pokiaľ s plug-inom interagujete, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo pridáte komentár, zašle sa táto informácia tiež priamo na server Facebooku, kde sa uloží. Informácia sa navyše zverejní na Vašom facebookovom profile a zobrazí sa Vašim priateľom na Facebooku.

Účel a rozsah zisťovania dát a ďalšie spracovanie a využitie dát sieťou Facebook a Vaše príslušné práva a možnosti nastavení pre ochranu Vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook priradil dáta zhromaždené prostredníctvom našej webovej prezentácie priamo k Vášmu facebookovému profilu, je nutné sa pred návštevou našich webových stránok odhlásiť z Facebooku. Môžete tiež načítanie plug-inov pre Facebook úplne zablokovať pomocou doplnkov pre Váš prehliadač, napr. „Facebook Blocker“(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Aktualizácie a zmeny

Časti prehlásenia o ochrane osobných údajov môžeme meniť a aktualizovať bez toho, aby ste boli nami o tom vopred informovaný. Prosím, skontrolujte si vždy Prehlásenie o ochrane osobných údajov pred využitím našej ponuky, aby ste boli informovaný o možných najnovších zmenách a aktualizáciách.

Autorské práva

Celý obsah našich webových stránok, vrátane textov, obrázkov, grafického znázornenia, audio a video súborov je, ak nie je vyslovene uvedené inak, naším vlastníctvom. Tento autorským právom chránený obsah nesmie byť bez nášho súhlasu použitý ani pre súkromné a ani pre verejné alebo reklamné účely (stiahnutia, kopírovania). Zmeny, preklady alebo ďalšie spracovanie obsahu si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas zo strany spoločnosti L’FABRICA s.r.o. .

Neschválené alebo neoprávnené použitie obsahu webových stránok, všetkých uvedených značiek a označenia s logom spoločnosti L’FABRICA s.r.o. je zakázané.

Upozorňujeme na to, že porušenie našich autorských alebo ostatných ochranných práv môže viesť k občianskym, správnym a/alebo trestným sankciám.

PRÁVA A KONTAKT

Vaše práva

Podľa slovenského zákona na ochranu osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“), máte právo od nás na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme (v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona na ochranu osobných údajov), právo na presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje a právo na zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Ďalej máte právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, právo na likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, a tiež právo na blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

Kedykoľvek v primeranej lehote môžete odvolať svoj súhlas (budúci alebo súčasný) pre využitie svojich osobných údajov alebo požiadať o čiastočné vymazanie svojich údajov alebo si vyžiadať informácie o údajoch, ktoré máme o Vašej osobe uložené.

Na základe kompletnej písomnej žiadosti do 30 dní opravíme, zlikvidujeme a/alebo zablokujeme akékoľvek osobné bez možnosti ich ďalšieho spracovania.

Vyhlásenie o zodpovednosti

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích osôb, ktoré je možné vyvolať prostredníctvom hypertextového odkazu* a na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Za tento cudzí odkaz preto spoločnosť L’FABRICA s.r.o. nepreberá žiadne záruky a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy vzniknuté na základe prístupu k týmto webovým stránkam.

Za obsah, prípadne usporiadanie stránok, na ktoré sa odkazuje alebo za zhromažďovanie osobných údajov na týchto stránkach, je zodpovedný výlučne ich prevádzkovateľ alebo poskytovateľ. Hneď ako sa spoločnosť L’FABRICA s.r.o. dozvie o protiprávnych činnostiach alebo protiprávnych informáciách na webových stránkach, na ktoré sa odkazuje, podnikne bezodkladne kroky k vymazaniu daného elektronického odkazu. Jednako spoločnosť L’FABRICA s.r.o. nie je zodpovedná za prípadné škody a ujmy vzniknuté tým, že obsah poskytnutý niektorou takouto treťou stranou porušuje právne predpisy či práva ďalších subjektov.

* Pri elektronickom spracovaní údajov ide v prípade hypertextového odkazu o prvok upozornenia, prípadne prepojenia hypertextových dokumentov. Ak ste na niektorej webovej stránke, dostanete sa kliknutím myšou na hypertextový odkaz na ďalšiu webovú stránku v internetovom prehliadači, ktorá obsahuje ďalšie informácie o koncepcii hypertextového odkazu alebo ktorá s ním súvisí. Celá štruktúra internetu sa opiera o hypertextové odkazy. Hypertextový odkaz sa v internetovom prehliadači rozpozná podľa toho, že sa kurzor zmení zo šípky na ručičku. Funkcia hypertextového odkazu spočíva v tom, že zjednodušuje navigáciu medzi hypertextami a jednoduchým spôsobom odkazuje na ďalšie informácie.

Informácie na tejto webovej stránke boli veľmi pozorne vypracované a skontrolované. Ale aj napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, správnosť, kompletnosť a/alebo kvalitu.

Táto webová stránka slúži pre všeobecné informácie a v žiadnom prípade nenahrádza odborné poradenstvo. Použitie týchto webových stránok a sťahovanie údajov prebieha na vlastné nebezpečenstvo. Spoločnosť L’FABRICA s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré na ich základe vzniknú, predovšetkým z dátových súborov, na Hardware a/alebo Software užívateľa.

Kontakt na spoločnosť L’FABRICA s.r.o.

Ak máte otázky k problematike ochrany osobných údajov, zašlite nám, prosím, s uvedením predmetu „Ochrana osobných údajov“, písomnú správu na adresu: L’FABRICA s.r.o., Bratislavská 31, 01001 Žilina, alebo pošlite e-mail na adresu info@lfabrica.sk, pričom v predmete uveďte „Ochrana osobných údajov“.